آموزش فروش قسمت اول

آموزش تکنیک های فروش مخصوص نماینده گان هوکارت قسمت اول 

ویدیوی معرفی مجموعه آموزشی

رسانه

آموزش فروش قسمت دوم

آموزش تکنیک های فروش مخصوص نماینده گان هوکارت قسمت دوم

آنچه میبینید: معرفی اجزای کرکره بصورت کامل

 

رسانه